Download algemene voorwaarden

Artikel 1.    Doel
De stad Dendermonde trekt 100.000 euro subsidies uit voor het ondersteunen van de lokale economie en het verhogen van de koopkracht van de burger. Via de aankoop van de speciale voordeelbon kan elke koper genieten van een subsidie per bon.

Artikel 2.    Definities
Speciale voordeelbon: een Dendermondse cadeaubon die met 20 % korting wordt aangekocht zolang de voorraad strekt en het vooropgestelde budget niet wordt overschreden.
Handelaar : elke handelaar die zich registreert en engageert om de Dendermondse cadeaubon te aanvaarden en vertegenwoordigd is in de adviesraad lokale economie. Bij het registreren gaat de handelaar akkoord voor publicatie op de stedelijke website.
Klant : koper van de speciale voordeelbon.

Artikel 3.    Doelgroep en toepassingsgebied
De speciale voordeelbonnen kunnen aangekocht worden door eenieder, natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, ongeacht de woon- of vestigingsplaats.

Artikel 4.    Verkoop en maximum 
De speciale voordeelbonnen kunnen online worden aangekocht op het platform aangeboden door het lokaal bestuur Dendermonde.
Het maximaal bedrag voor aankoop van de speciale voordeelbon wordt per particuliere klant bepaald op 250 euro.
Het lokaal bestuur Dendermonde verbindt er zich toe de bedragen van de bonnen door te storten aan de deelnemende handelaars en dit volgens de bepalingen omschreven in artikel 7.2. De maximumbijdrage vanwege het lokaal bestuur bedraagt 100.000 euro.

Artikel 5.    Overzicht aanbieders
De speciale voordeelbonnen kunnen enkel worden ingeruild bij de aangesloten handelaars. 
Een lijst van de deelnemende handelaars wordt ter beschikking gesteld op de stedelijke website.
Bij registratie verklaart de handelaar uitdrukkelijk de bepalingen van dit reglement te aanvaarden. 
De handelaar die zich hiervoor registreert engageert zich om de speciale voordeelbon te aanvaarden. 

Artikel 6.    Inruil en terugbetaling 
De speciale voordeelbonnen kunnen niet ingeruild worden voor geld.
Ongebruikte voordeelbonnen worden niet terugbetaald.

Artikel 7.    Procedure opmaak en uitbetaling
7.1  Opmaak speciale voordeelbon
De aankoop van de speciale voordeelbon gebeurt via de webshop.
Elke speciale voordeelbon krijgt een uniek nummer en QR code. Deze nummering laat de opvolging toe van het traject dat de voordeelbon aflegt en maakt een controle op de geldigheid mogelijk.
De aankoopdatum van de digitale bon geldt als startdatum voor de geldigheidsperiode van de digitale bon. De geldigheidsduur bedraagt 6 maanden. 

7.2  Procedure inwisseling en uitbetaling 
De klant kan de speciale voordeelbon inwisselen bij de geregistreerde handelaars, enkel op het grondgebied van Dendermonde.
De handelaar kan de speciale voordeelbon aanvaarden via de CCV connect app. 
Minstens maandelijks worden de verschuldigde bedragen van de door de handelaars ingeleverde voordeelbonnen gestort op het rekeningnummer van de handelaar. 
De speciale voordeelbonnen kunnen niet ingeleverd worden voor cash geld.

7.3  Fraude 
Het lokaal bestuur Dendermonde behoudt zich het recht voor om terugbetalingen van bonnen te weigeren, bijvoorbeeld in geval fraude. 

Artikel 8.    Betwistingen 
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies.

Artikel 9.    Aansprakelijkheid
Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de speciale voordeelbon. 

Artikel 10.    Einde speciale voordeelbon
Er worden geen speciale voordeelbonnen meer te koop aangeboden nadat het subsidiebudget van 100.000 euro werd bereikt, tenzij er in de toekomst nieuwe kredieten worden voorzien.